An English-Zulu dictionary; with the principles of pronunciation and classification fully explained

Nav:Home > Reference > Dictionaries & Thesauruses > An English-Zulu dictionary; with the principles of pronunciation and classification fully explained

Press: RareBooksClub.com (March 6, 2012)
Publication Date:2012-3
ISBN:9781130146301
Author Name:Roberts, Charles
Pages:28
Language:English

Content

This historic book may have numerous typos and missing text. 
Purchasers can download a free scanned copy of the original book (without typos) from the publisher.
Not indexed.
Not illustrated.
1895 Excerpt: ...Enaba, damasa, dabaya, tamasa.--(As an inheritance), Dhla.
Enjoyment, n.
Intokozo, ukuda baya.
Enkindle, V.
Pemba, basa, vutisa.
Entrance, n.
(Of a house), Um nyango (um).--(Of a cave), Umlomo (um).--(Of a cattle kraal), Isango (i).--(Of a hut), Incingo (in).--(Act of), Ukungena (uku).
Entrap, V.
Tiva, bajisa.
Entreat, V.
Ncenga.--(Earnestly), Ncengisisa.
Entreaty, n.
Úkuncenga (uku).
Entwine, V.
Tandela.
Enumerate, V.
Bala.
Enumeration, n.
Ukubala (uku).
Envelope, V.
Songa.
Envenom, V.
Bulala ngobuti.
Envious, a.
Nomona.
Enviously, adv.
Ngomona.
Envy, n.
Umona, isifamona, um robolo.
Environ, V.
Pahla.--(Besiege), Vimbela, raqa.
Epidermis, n.
Ulwebu (ulu), in kwetu in).
Epiglottis, Ilaka (i).
Epilepsy, n.
Isitutwane (isi).
Epistle, n.
Incwadi (in).
Equal (To be), Lingana.--a.
Lingene.--n.
Umlingane (um).
Equalize, V.
Linganisa.
Equip (With arms), Hlomisa.
Equipment, n.
Izikali (izi).
Equitable, O.
Lingene.
Equity, n.
Isinwe (isi), ukulingana (uku).
Equivocate, V.
Ebanda, fitiza, mba ncaza.
Equivocation, n.
Ukwebanda(uku), ukufitiza.
Era, n Isikati (isi).
Eradicate, V.
Sipula, domula.-execrable, a.
Qalekisiwe, qalekise0:dle, zondekile.
Execrate, V.
Qalekisa.
Execration, n.
Isiqalekiso (isi).
Execute, V.
(Perform), Enza.--(Complete), Peleíisa.--(By banging), Panyeka, ngen tamo.
Executive-council, n.
Ibandhla makosi lokumisa.
Exemplar, re.
Umlinganiso.
Exemplify, V.
Fanekisa ngomlin ganiso.
Exercise, n.
(Walking), Ukuvagatya (uku).--v.
Vagatya.
Exert, V.
Zama.
Exhalation, n.
(Vapour), Inkungu (in).
Exhaust, V.
Roqoloza.
Exhibit, V.
Bomsa.
Exhibition, n.
Ukubonisa (uku).
Exhibitor, re.
Umbonisi (um).
Exhilarate, V.
Enamisa.
Exhort, V.
Yala.
Exhortation, re.
Isiyalo (isi).
Exhorter, n.
Umyali (um).
Exile, V.
Xotya.--n.
Umxotshwa (um).
Exist, V.
(To be)...

Tags

Reference,Dictionaries & Thesauruses,English PDF Download And Online Read: An English-Zulu dictionary; with the principles of pronunciation and classification fully explainedComment

 
 

 

Legal Theory & Systems,Cooking Methods,Physics,Dentistry,Other Team Sports,Infantil y juvenil,Cars, Trains & Things That Go,Christian Denominations & Sects Book,。 FreeBook 

FreeBook @ 2018